CSC-1033

Măng xông quang CSC-1033
  • Dung lượng tối đa 48FO
  • Số lượng khay: 04 Khay 12FO
  • 04 cổng vào/raỨng dụng:
  • Treo cột
  • Ngầm hóa
  • Đặt ở cống bể