La ban guong DQL-3

La bàn gương DQL-3
Phục vụ cho công tác cân chỉnh ăng ten các trạm phát sóng di động 3G/4GComments