Module quang GPON OLT

Module quang GPON OLT  chạy cho Alcatel và Huawei/ZTE

1.25Gbps Upstream/2.5Gbps Downstream

Công ty Quang Lâm có sẵn các loại GPON SFP Class B+ hoặc C+ chạy cho ALU (Alcatel), Huawei, ZTE.

Module quang GPON SFP Class B+ chạy cho Alcatel:


Module quang GPON SFP Class C+ chạy cho ALU (ALCATEL):Module quang GPON SFP Class B+ chạy cho Huawei:


Module quang GPON SFP Class C+ chạy cho Huawei:

Module quang GPON SFP Class C+ chạy cho ZTE:
Comments